Oportunități de angajare

ADI Zona Metropolitană Iași, organizează în data de 21.08.2023, ora 10:00, la Sediul ADI ZMI din b-dul.Tudor Vladimirescu nr.32, scara B, etaj 3, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

-un post de manager programe de investiții;

-un post de expert achiziții publice.

Concursul va fi organizat în conformitate cu Legea nr.53/2003 cu modificările și completările ulterioare și va consta în susținerea următoarelor probe:

-proba scrisă;

-interviu.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească, cumulativ, fiecare candidat în vederea prezentării la concurs sunt:

-Să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte care l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-Să îndeplinească cerințele legale specifice postului pentru care candidează;

-Să aibă capacitate deplină de exercițiu;

-Să fie apt de muncă, fapt dovedit prin adeverință medicală;

-Să depună un dosar de candidatură complet până la sfârșitul perioadei de înscriere la sediul ADI Zona Metropolitană Iași, din b-dul. Tudor Vladimirescu nr.32, scara B, etaj 3.

Dosarul de înscriere la concursse depune până la data de 14.08.2023, ora 16:00 și trebuie să conțină următoarele documente:

scrisoare de intenție și motivație;

curriculum vitae actualizat (modelul european);

copie a actului de identitate însoțită de original;

copie a diplomei de  licență  legalizată sau însoțită de original;

certificatul de cazier judiciar;   

adeverință  medicală  eliberată  de  medicul  de  familie  care  atestă starea de sănătate;

copii ale altor diplome și certificate care atestă pregătirea (dacă sunt relevante pentru postul pentru care aplică candidatul), însoțite de original;

extras din REVISAL, din secțiunea Rapoarte/Raport per salariat pe care trebuie să apară obligatoriu mențiunea ”CONFORM CU ORIGINALUL”, ștampila unității și semnătura persoanei împuternicite în acest sens.

-Depunerea acestui dosar se va face personal.

-Toate  documentele  pe  care  le  va  conține  vor  fi  obligatoriu  în  limba română.             

-Documentele  elaborate  într-o  limbă  străină  și  care  nu  sunt însoțite  de  o  traducere legalizată  în limba  română  nu  vor  fi  luate  în considerare.

-Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină  automat respingerea candidaturii.

Bibliografia de concurs și informații suplimentare se obțin la sediul ADI Zona Metropolitană Iași, persoană de contact – dl. Florin Aancuțe, telefon 0232.266.553.

Rezultate concurs (la proba scrisă) din data de 21 august 2023

Manager de programe de investiții:

1. Dosar nr. 1348 – 8,33 (admis pentru proba de interviu)

2.Dosar nr. 1350 – neprezentare (respins pentru proba de interviu)

Expert achiziții publice:

1.Dosar nr. 1349 – 8,07 (admis pentru proba de interviu)

Rezultate concurs (la proba de interviu) din data de 25 august 2023

Manager de programe de investiții:

1. Dosar nr. 1348 – 9,58 (admis pentru angajare)

Expert achiziții publice:

1. Dosar nr. 1349 – 8,42 (admis pentru angajare)